Časopis Bankarstvo broj 4-2021.

 

 

 

 

 

Ceo broj možete prelistati ispod:

Radovi

 • Uvodna reč

  Uvodnik
  Autor: Marina Kostadinović

  PDF verzija Više
 • Obelodanjivanje o poreskom riziku u finansijskim izveštajima: slučaj banaka u Republici Srbiji

  Originalni naučni rad
  Autor: Stefan Vržina
  doi: 10.5937/bankarstvo2104010V
  Ključne reči: porez; poreski rizik; upravljanje rizikom; finansijski izveštaji; banke; logit i probit regresije
  JEL: G21, G32, H25, M41

  PDF verzija Više
 • Komparativna analiza uticaja veličine bilansne sume na pokazatelje poslovanja banaka u Republici Srbiji u periodu pre i tokom pandemije covid 19

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Željko Račić, dr Branka Paunović
  doi: 10.5937/bankarstvo2104036R
  Ključne reči: bankarski sektor Republike Srbije; veličina bilansne sume banaka; likvidnost banaka;
  profitabilnost banaka; kreditna aktivnost banaka; solventnost banaka; koncentracija bankarskog sektora;
  pandemija Covid-19; statički panel regresioni modeli
  JEL: G21, M41, C33, C65

  PDF verzija Više
 • Primena 5S alata u bankarskom sektoru Republike Srbije

  Pregledni naučni rad
  Autor: Marija Stojmenović
  doi: 10.5937/bankarstvo2104060S
  Ključne reči: 5S alat, lean proizvodnja, bankarstvo
  JEL: M11, L15, D24, G21

  PDF verzija Više
 • Uloga Državne revizorske institucije u Srbiji

  Pregledni naučni rad
  Autor: Radmila Trklja, Milan Trklja, Boban Dašić
  doi: 10.5937/bankarstvo2104080T
  Ključne reči: Državna revizorska institucija, INTOSAI, Zakon o državnoj revizorskoj instituciji, etički
  kodeks, međunarodna saradnja
  JEL: M42, M48

  PDF verzija Više
 • Repo tržište Republike Srbije

  Pregledni naučni rad
  Autor: dr Ivana Jeremić
  doi: 10.5937/bankarstvo2104098J
  Ključne reči: Repo tržište, repo instrument monetarne politike, repo transakcija, reverzna repo transakcija,
  referentna kamatna stopa, repo stopa, kolateral
  JEL: E52, E40, G11, O16

  PDF verzija Više
 • Poslednji kovani novac Kraljevine Jugoslavije

  Pregledni naučni rad
  Autor: Svetlana Pantelić
  doi: 10.5937/bankarstvo2104128P
  Ključne reči: kovani novac; 25 para; 50 para; 1 dinar; 2 dinara; 10 dinara; 20 dinara; 50 dinara; puštanje
  u opticaj; povlačenje iz opticaja; kralj Petar II Karađorđević; Zavod za izradu novčanica; Narodna
  banka Kraljevine Jugoslavije; Ministarstvo finansija; 1938. godina.
  JEL: N14

  PDF verzija Više
 • Dostavljanje kopije podataka o ličnosti

  Stručni članak
  Autor: Nenad Antonić
  doi: 10.5937/bankarstvo2104146A
  Ključne reči: Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti; Zakon o zaštiti podataka o ličnosti; kopija
  podataka o ličnosti; lice na koje se podaci o ličnosti odnose; Rukovalac.
  JEL: K20, L50, D82

  PDF verzija Više
 • Sve što ste oduvek želeli da znate o inkasu

  Stručni članak
  Autor: Radmila Gaćeša
  doi: 10.5937/bankarstvo2104158G
  Ključne reči: inkaso; izvoz; banka; dokumenta; menica; protest zbog neplaćanja
  JEL: E42, G21

  PDF verzija Više
 • Osmijum - najnoviji plemeniti metal u usponu

  Članak
  Autor: Ljuba Jakić
  doi: 10.5937/bankarstvo2104170J
  Ključne reči: Osmijum; plemeniti metali; investicija; materijalna imovina; retkost; sigurnost; nemogućno
  falsifikovanje; portfolio; osmijum - identifikacioni kod; osmijum - institut
  JEL: G11, E21, E22

  PDF verzija Više
Vrh strane
Vrh strane