Pregled kretanja i strukture depozita u Republici Srbiji

Pregledni naučni rad
Autori: Milena Lazić, Ksenija Zorčić
doi: 10.5937/bankarstvo2004068L
Ključne reči: sistem osiguranja depozita, stabilnost finansijskog sistema, Agencija za osiguranje depozita, Bazni principi, finansijska regulativa, Srbija
JEL: G21

SCINDEX

Rezime: Pored toga što je u prvi plan iznela pitanja bankarske regulative, svet- ska finansijska kriza osvestila je značaj koji poverenje deponenata u finansijski sistem ima za njegovu stabilnost, kao i ulogu i značaj sistema osiguranja depo- zita u tom procesu. Efekti krize na domaću privredu osetni su od poslednjeg kvartala 2008. godine, kada je kriza počela da se širi globalno. U skladu sa tim, predmet rada predstavlja analiza kretanja nivoa i strukture depozita u domi- cilnom bankarskom sektoru u periodu od 2008. do 2019. godine. Pored toga, rad ima za cilj da ukaže na značaj i perspektive razvoja institucije osiguranja depozita u Republici Srbiji.

Vrh strane
Vrh strane