Odnos uzročnosti između bilansa tekućeg i finansijskog računa zemalja Zapadnog Balkana – slučaj Srbije

Originalni naučni rad
Autor: Radovan Kovačević
doi: 10.5937/bankarstvo2004009K
Ključne reči: tekući račun, finansijski račun, kointegracija, Grejndžerova uzročnost, VAR model, VEC model, Zapadni Balkan, Srbija
JEL: F21, F32, F34, C32

SCINDEX

Rezime: Zemlje Zapadnog Balkana (ZB) su registrovale porast deficita tekućeg računa (TR) i neto priliva kapitala u periodu pre izbijanja finansijske krize 2008. godine. Spoljni dug ovih zemalja je porastao. Cilj ovog rada je da istraži uzroč- nost između bilansa TR i finansijskog računa (FR) Srbije. Okvir za empirijsku analizu je vektorski autoregresioni (VAR) model i vektorski model sa korekcijom ravnotežne greške (VEC model). Primenom Johansenovog testa kointegracije utvrđeno je postojanje dugoročne uzročnosti između ove dve varijable. Ocenjeni dugoročni koeficijent uz varijablu FR kao nezavisnu promenljivu pokazuje da porast salda FR Srbije za 1% dovodi do povećanja deficita TR Srbije za 0,58%. Primenom testa Grejndžerove uzročnosti utvrđeno je da postoji uzročnost od FR prema TR, iz čega proističu preporuke za nosioce ekonomske politike. Ovi rezultati ukazuju na potrebu kontinuirane provere održivosti deficita TR Srbije, kao i potrebu nadgledanja nivoa prisustva stranog kapitala u privredi Srbije.

Vrh strane
Vrh strane