Časopis Bankarstvo broj 4-2018.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • TEKUĆI RAČUN PERIFERNIH ČLANICA EVROPSKE UNIJE - PANEL ANALIZA

  Originalni naučni rad
  Autor: Radovan Kovačević
  JEL: C40, F21, F32
  Ključne reči: tekući račun, periferne članice evrozone, kointegracija, test jediničnog korena u kointegraciji, realni efektivni devizni kurs, neto inostrana aktiva, strane direktne investicije
  doi: 10.5937/bankarstvo1804014K

  Više
 • MREŽNA STRUKTURA TRŽIŠTA KAPITALA I NJENE UROĐENE DEVIJACIJE

  Originalni naučni rad
  Autor: Milko Štimac
  JEL: F65, G15
  Ključne reči: tržište kapitala, ekonomska mreža, društvena mreža, devijacija tržišta kapitala
  doi: 10.5937/bankarstvo1804058S

  Više
 • TRANSFORMACIJA BANKARSKIH SISTEMA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Dušan Mešić
  JEL: G01, G21
  Ključne reči: liberalizacija, globalizacija, transformacija banaka, balkanske zemlje, finansijska kriza, supervizija
  doi: 10.5937/bankarstvo1804086M

  Više
 • IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE I FINANSIJSKO ODLUČIVANJE U OSIGURAVAJUĆIM KOMPANIJAMA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Snežana Knežević, Aleksandra Mitrović
  JEL: G22, M41
  Ključne reči: društva za osiguranje, izveštaj o tokovima gotovine, upravljačke odluke
  doi: 10.5937/bankarstvo1804108K

  Više
 • VILIJAM NORDHAUS I POL ROMER - UZROCI I POSLEDICE EKONOMSKOG RASTA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Zlata Lukić
  JEL: O10, Q54
  Ključne reči: Vilijam Nordhaus, Pol Romer, Nobelova nagrada, ekonomija, ekonomski rast, klimatske promene, tehnološke inovacije, integrisani modeli ocene, teorija endogenog rasta
  doi: 10.5937/bankarstvo1804124L

  Više
 • NOVAC OD NIKLA IZ 1925. GODINE

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: E58, N24
  Ključne reči: 50 para, 1 dinar, 2 dinara, 1925. godina, novac od nikla, Ministarstvo finansija, Narodna banka, Aleksandar I Karađorđević, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Đorđe Vajfert, dr Milan Stojadinović
  doi: 10.5937/bankarstvo1804134P

  Više
 • KOMPLAJANS, KOJIM PUTEM DALJE?

  Stručni članak
  Autor: Veljko Bisić
  JEL: G21, M14
  Ključne reči: komplajans, kontrola usklađenosti poslovanja (KUP), funkcija, organizaciona jedinica
  doi: 10.5937/bankarstvo1804144B

  Više
 • NEMA KONAČNIH POBEDA

  Prikaz knjige
  Autor: Nebojša Savić

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane