Legitimni interes kao pravni osnov obrade osobnih podataka

Stručni članak
Autor: Dubravka Dolenc
doi: 10.5937/bankarstvo2003145D
Ključne reči: Obrada osobnih podataka, osnov obrade, legitimni interes, procena legitimnog interesa, LIA, GDPR, zaštita podataka, pretežnost interesa
JEL: L50, K20, D82, M15

SCINDEX

Rezime: U članku je elaborirana pravna osnova obrade podataka predviđena člankom 12 točkom 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Službeni glasnik Republike Srbije br. 87 od 13.11.2018. Članak se bavi komparativnim prednostima primjene upravo ove pravne osnove u odnosu na ostale, te pruža i praktički osvrt u pogledu legitimnog interesa kao jednakovrijedne pravne osnove ostalim pravnim osnovama obrade podataka.

Predočuju se primjeri dobre prakse britanskog nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka, kao i praksa Agencije za zaštitu osobnih podataka – hrvatskog nadzornog tijela za zaštitu podataka, te se u dobrom dijelu osvrće na itekako relevantno Mišljenje br. 06/2014 Radne skupine iz članka 29 Direktive 95/46 (sada Europski odbor za zaštitu podataka). Posebna pažnja dana je tzv. LIA (Legitimate Interest Assessment), dokumentu procjene legitimnog interesa i testu ravnoteže između legitimnog interesa, te prava i sloboda pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka. Zaključno, prikazani su i zaštitni meha- nizmi koji se moraju omogućiti pojedincima čiji se osobni podaci obrađuju – kao i potreba transparentnosti – u smislu informiranja pojedinaca o postojanju legitimnog interesa, te svim ostalim potrebnim informacijama koje se trebaju pružiti u cilju poštene i zakonite obrade osobnih podataka.

Vrh strane
Vrh strane