Bihevioralne finansije kao odgovor na nedostatke standardnih finansija

Pregledni naučni članak
Autor: Miljan Leković
doi: 10.5937/bankarstvo2003036L
Ključne reči: bihevioralne finansije, standardne finansije, hipoteza o prilagođavanju finansijskih tržišta
JEL: G00, G12, G14, G40

SCINDEX

Rezime: Udaljavanje standardne finansijske teorije od prakse uslovilo je sve veći broj kritika na račun standardnih finansija. Brojni nalazi u korist odsustva savršene  racionalnosti  investitora  uslovili  su  potrebu  za  novim  pristupom  i novim uglom posmatranja koji nude bihevioralne finansije. Bihevioralne finansije se oslanjaju na standardne finansije, dopunjuju njihovo učenje i, prema mišljenju bihevioralnih ekonomista, postepeno ih zamenjuju, ali se i bihevioralne finansije suočavaju sa brojnim ograničenjima. Cilj istraživanja je traženje odgovara na pitanje da li u finansijskoj teoriji i investicionoj praksi prednost treba dati standardnim ili bihevioralnim finansijama. Primenom metoda kvalitativne ekonomske analize zaključeno je da treba težiti integrisanoj primeni ovih teorijskih okvira u cilju njihovog međusobnog dopunjavanja, iskorišćavanja pozitivnih i istovremenog eliminisanja negativnih aspekata. Primer teorijskog pristupa koji pomiruje razlike između standardnih i bihevioralnih finansija je hipoteza o prilagođavanju finansijskih tržišta (Adaptive Markets Hypothesis – AMH), kojoj je u radu posvećena posebna pažnja, a o kojoj u domaćoj literaturi do sada nije bilo reči.

Vrh strane
Vrh strane