Think Tank

Stručni članak
Autor: Radmila Gaćeša
doi: 10.5937/bankarstvo2002131G
Ključne reči: think tank, politike, istraživanja, fondacije, energija, vlade, jav­nost, lobiranje, klima
JEL: I00, Q40, Q50, Y80

SCINDEX

Rezime: Think tank predstavlja globalni fenomen savremenog sveta. Na svetskom nivou, od preko 6.300 think tank institucija koje su postojale 2009. godine, više od polovine je osnovano posle 1989. godine. Tom povećanju značajno je doprinela inostrana finansijska podrška za kreiranje think tank institucija u istočnoj Evropi.

Think tank institucije se između sebe razlikuju prema ideološkom pristupu, izvorima finansiranja, temama, odnosno oblastima kojima se bave, kao i prema korisnicima svojih usluga. Think tank institucije se, generalno posma­trano, nadmeću za uticaj u sferi politike, biznisa, nauke, medija i društva.

Dominantan broj think tank institucija se bavi temama iz politike, socijalne politike, sfere ekonomije i biznisa, integracija i slično. Pri tome je sve veći broj think tank institucija koje su posvećene socijalnim i ekološkim temama.

Brojnost think tank institucija, njihova globalna rasprostranjenost kao i tren­dovi daljeg razvoja upućuju na veliku zainteresovanost stručne i šire javnosti za njihovo angažovanje, domete i perspektivu.

Vrh strane
Vrh strane