Komplajans, pravni poslovi i resursi

Stručni članak
Autor: Andrijana Bergant
doi: 10.5937/bankarstvo2002115B
Ključne reči: komplajans, pravni poslovi, rizik, korporativno upravljanje, interni sistem kontrole, efektivni menadžment
JEL: G28, G32

SCINDEX

Rezime: Komplajans funkcija se često susreće sa problemom preoptereće­nosti, koji se dovodi u vezu sa dodeljivanjem dužnosti od strane Upravnog odbora (ili njihove administrativne uprave) ili drugog menadžmenta, čime se dovodi do konstantnog povećavanja obima posla za komplajans funkciju, u slučajevima kada ima isti ili čak smanjen broj zaposlenih ili manje drugih resursa. Istovremeno, postoje propusti u načinu na koji kompanije interno shvataju dužnosti i odgovornosti koje treba da ima komplajans funkcija, kao i razliku između ove funkcije i pravnih poslova ili sličnih funkcija u praksi. Dok stručnjaci za komplajans dobro razumeju da se njihov posao zasniva na riziku, unakrsnim procesima i mešavini savetodavno-upravljačkih neza­visnih aktivnosti, drugi to mogu shvatiti kao linearan, usko stručan, pravno usmeren posao odvojen od ostalih funkcija. Iako neki posmatraju kompla­jans kao „organizacioni silos“, gde je određeno polje stručnosti ograničeno na zaseban, odvojen sektor sa fiksnim, strogim granicama, koji se tiče cele kompanije, takvo poslovanje zapravo ne dovodi do integracije i saradnje, čime komplajans funkcija mora da se bavi. Ovaj rad se detaljnije bavi takvim izazovima i predlaže proverene, praktične pristupe za efikasno suočavanje sa njima.

Vrh strane
Vrh strane