Uticaj krize izazvane koronavirusom na poslovne odluke kompanija čije su akcije uvrštene na Banjalučku berzu – primjer odluke o isplati dividende

Pregledni naučni rad
Autori: Prof. dr Goran Radivojac, doc. dr Boško Mekinjić, Aleksandra Krčmar
doi: 10.5937/bankarstvo2101044R
Ključne reči: covid19, korona virus, pandemija, dividenda, stopa zadržavanja dobiti, menadžment, korporativne finansije, Banjalučka berza
JEL: G01, G35

Rezime: Predmet ovog rada je analiza uticaja krize izazvane koronavirusom na poslovne odluke emitenata čije su akcije uvrštene na Banjalučku berzu, kroz primjer odluke o isplati dividende. Za potrebe utvrđivanja činjeničnog stanja posmatrani su javno dostupni finansijski izvještaji svih kompanija koje su isplaćivale dividendu iz dobiti za 2018. i 2019. godinu, te je izvršeno poređenje stopa zadržavanja dobiti u dva posmatrana perioda, kao i analiza drugih dostupnih podataka o poslovanju pomenutih emitenata. Rezultati istraživanja pokazuju da je u 10 od 16 slučajeva u kojima je vršena isplata dividende iz dobiti za 2019. godinu povećana stopa zadržavanja dobiti u odnosu na 2018. godinu. Pored pomenutih 16 slučajeva isplate dividende iz dobiti za prethodnu godinu, zabilježena su i dva slučaja u kojima je izvršena isplata dividende, ali iz akumulirane dobiti ranijih godina, tako da za te emitente nije vršena kalkulacija stope zadržavanja dobiti. Ukoliko  se uzme u obzir činjenica da je u skoro svim slučajevima odluka o (ne)isplaćivanju dividende donesena u trenutku kada su neizvjesnosti u vezi sa koronavirusom već bile prisutne i u Republici Srpskoj, može se zaključiti da je nastupajuća kriza imala uticaj na odluke o raspodjeli neto rezultata za 2019. godinu.

Vrh strane
Vrh strane