Uloga i značaj interne kontrole i interne revizije u sprečavanju i identifikovanju prevarnih radnji u bankama

Pregledni naučni rad
Autori: Prof. dr Snežana Knežević, prof. dr Aleksandar Živković, Stefan Milojević
doi: 10.5937/bankarstvo2101066K
Ključne reči: banka, prevarna radnja, interna kontrola, interna revizija, efikasnost
JEL: M42, G21

Rezime: Savremene banke imaju ulogu i niz funkcija od primordijalnog značaja, kao finansijske institucije namenjene odobravanju zajmova, stvaranju kredita, mobilizaciji štednje i ekonomskog razvoja. U finansijskom sektoru raste broj lica koja koriste sve inovativnije i kreativnije načine ciljanja uočenih slabosti u bankama i sistemima odobravanja kredita. Lica koja čine prevare postala su sve sofisticiranija, što znači da mere za sprečavanje prevara moraju stalno da se razvijaju, kako bi se osigurala njihova sposobnost da se nose sa pretnjom. Borba protiv prevara je od presudnog značaja za institucije finansijskih usluga. Ovaj članak ima za cilj ne samo da ukratko opiše ulogu interne kontrole i interne revizije u otkrivanju mogućih prevara u bankama, kao profitno orijentisanim organizacijama u današnjem kompleksnom i veoma promenljivom poslovnom okruženju, već i da ukaže na prednosti koje one imaju u efikasnijem upravljanju aktivnostima banke.

Vrh strane
Vrh strane