Tekaful osiguranje u teoriji i praksi

Pregledni naučni rad
Autori: Dr Ahmedin Lekpek, Semir Ibrović
doi: 10.5937/bankarstvo2101108L
Ključne reči: islamske finansije, osiguranje, tekaful, upravljanje rizicima, uzajamno osiguranje, mudareba, vekala
JEL: G22, D47

Rezime: Osiguranju, kao instrumentu zaštite pojedinca i zajednice, islam daje izuzetno veliki značaj i smatra ga nezaobilaznim elementom procesa ostvarivanja socio-ekonomske pravde u društvu. Shodno tome, kod islamskog koncepta osiguranja dominira socijalna u odnosu na komercijalnu komponentu. Međutim, zahtevi savremenog okruženja učinili su neophodnim postojanje šerijatski prihvatljivog komercijalnog osiguranja. S obzirom na to da su konvencionalni modeli osiguranja dobrim delom šerijatski neusklađeni, razvijeno je tekaful osiguranje, da bi se zadovoljile potrebe pojedinaca i institucija koji žele da da se osiguraju u skladu sa šerijatskim principima. U ovom radu, analiziraćemo proces evolucije tekaful osiguranja, njegove vrste i modele, vršićemo komparativnu analizu tekaful i konvencionalnog osiguranja, preispitujući argumente u prilog šerijatske problematičnosti konvencionalnog osiguranja, i na kraju, navesti izazove implementacije tekaful osiguranja u praksi.

Vrh strane
Vrh strane