Intelektualni kapital kao strateška performansa banke sa osvrtom na banke

Pregledni naučni rad
Autori: Milorad Kovjanić, Predrag Vukadinović
doi: 10.5937/bankarstvo2101090K
Ključne reči: intelektualni kapital; banka; izveštavanje; merenje; konkurentska prednost
JEL: G21, M10

Rezime: Intelektualni kapital predstavlja veliku vrednost za profitno orijentisane organizacije u današnje vreme. U savremenom okruženju pitanje strateške prednosti neodvojivo je od razmatranja problematike intelektualnog kapitala, imajući u vidu da je intelektualni kapital generator ekonomske vrednosti. Da bi banke, kao savremene profitno orijentisane organizacije ostvarile ciljne performanse, potrebno je da znaju šta je njihova konkurentska prednost i da identifikuju potrebne kapacitete i resurse za održivo poslovanje.

Uloga intelektualnog kapitala od presudnog je značaja kada je reč o performansama savremenih banaka, imajući u vidu dinamično konkurentsko okruženje u kome one danas posluju. Međutim, nezavisno od toga, literatura koja se fokusira upravo na postavke ovih finansijskih organizacija, je nedovoljno zastupljena i fragmentisana. Ovo istraživanje zasnovano na primeni metode analize sadržaja, pruža strukturisani pregled literature o specifičnostima upravljanja intelektualnim kapitalom u bankama. Dalja istraživanja bi mogla da analiziraju uticaj intelektualnog kapitala na performanse banaka koje posluju u Republici Srbiji.

Vrh strane
Vrh strane