Analiza tržišne koncentracije u bankarskom sektoru Republike Srbije

Pregledni naučni rad
Autor: Marija Stojmenović
doi: 10.5937/bankarstvo2101134S
Ključne reči: koncentracija, bankarski sektor, bankarsko tržište Republike Srbije, racio koncentracije, Herfindal-Hiršmanov indeks koncentracije
JEL: G21, G32

Rezime: Analiza i merenje nivoa koncentracije bankarskog tržišta je značajna komponenta efikasnog funkcionisanja privrede, pokazatelj razvoja, kako finansijskog, tako i realnog sektora i pokazatelj stepena konkurentnosti u bankarskom sektoru. U ovom radu fokus je na istraživanju i analizi nivoa koncentrisanosti bankarskog tržišta Republike Srbije. Osnovni zadatak i cilj ovog istraživanja se odnosi na analizu nivoa koncentracije na bankarskom tržištu Republike Srbije kroz prizmu dva pokazatelja: racio koncentracije pet najvećih banaka (CR5) i Herfindal-Hiršmanov indeksa koncentracije (HHI), za vremenski period od 2009. godine do 2019. godine. Rezultati istraživanja su pokazali odsustvo koncentracije (ukupno gledano) na domaćem bankarskom tržištu, ali i postojanje trenda (rast tržišnog učešća pet najvećih banaka) koji ukazuje na to da bi u budućem periodu moglo da dođe do narušavanja konkurencije.

Vrh strane
Vrh strane