Valutni odbor, monetarna regulacija i makroprudenciona regulacija u Bosni i Hercegovini

Originalni naučni rad
Autor: Dragan Jović
doi: 10.5937/bankarstvo2001008J
Ključne reči: monetarna politika, valutni odbor, obavezna rezerva, indeks monetarnih kretanja, negativna naknada
JEL: E42, E52, E58, G28

SCINDEX

Sažetak: Ovo istraživanje predstavlja efekte primjene diskrecionih i automat­skih instrumenata u četiri slučaja monetarne i makroprudencione regulacije u Bosni i Hercegovini. Efektivnost politike valutnog odbora se povećava ako se njegova ortodoksija smanjuje. Izmjerili smo novčane uslove prije i poslije globalne krize. Monetarni uslovi su se poboljšavali od drugog kvartala 2014. godine. Izolovani su efekti negativne naknade na višak rezervi na primarnom tržištu javnog duga BiH. Procjenili smo, takođe, efekte diferencirane stope obavezne rezerve na ročnu strukturu pasive bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini. Na kraju, testiran je odnos između obavezne rezerve kao instrumenta monetarnog regulisanja i rasta kredita. Istraživanje je pokazalo da Centralna banka Bosne i Hercegovine može uticati na neke operativne varijable/ indikatore monetarne politike. Svi nalazi pokazuju da Centralna banka Bosne i Hercegovine nije „obična mjenjačnica“ i da zaista može voditi autonomnu i diskrecionu monetarnu politiku.

Vrh strane
Vrh strane