Istraživanje strukture kapitala građevinskog sektora Republike Srpske

Originalni naučni rad
Autor: Almir Alihodžić
doi: 10.5937/bankarstvo2001037A
Ključne reči: leveridž, struktura duga, akcijski kapital, regresiona analiza
JEL: G31, G32, L74

SCINDEX

Rezime: Ovo istraživanje je obuhvatilo 11 preduzeća iz domena građevinskog sektora koja se nalaze u sastavu berzanskog indeksa građevinskog sektora GIRS. Kao zavisna varijabla u modelu korišćen je odnos kratkoročnog duga prema ukupnom zaduženju (SHTDTL). Kao nezavisne varijable korišćene su sledeće varijable: povrat na akcijski kapital (ROE), povrat na aktivu (ROA), fiksna imovina (TOA), tekući racio (CR), tekuća aktiva prema ukupnoj aktivi (CATA), ukupan dug prema ukupnom kapitalu (TDTC) i veličina firme (FS). Period istraživanja pokriva period od 2008. godine, pa do 2018. godine, sa dostupnim podacima na polugodišnjoj osnovi. Ukupan broj opservacija iznosio je 242. U radu su obuhvaćeni i objedinjeni OLS regresioni model (FE model), kao i GLS regresioni model sa slučajnim efektima. Oba modela su se pokazala pogodnim na osnovu rezultata dobijenih putem Hausman testa. Rezultati istraživanja su pokazali da su najjači uticaj na zavisnu varijablu, tj. kratkoročni dug prema ukupnim obavezama zabeležile sledeće nezavisne varijable: tekući racio (CR), ukupan dug prema ukupnom kapitalu (TDTC) kao i povrat na aktivu. Posmatrano sa druge strane, najslabiji uticaj na zavisnu vari­jablu su imale sledeće varijable: tekuća aktiva prema ukupnoj aktivi (CATA), veličina firme (FS), te povrat na akcijski kapital (ROE).

Vrh strane
Vrh strane