UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM U ISLAMSKOM BANKARSTVU

Originalni naučni rad
Autor: Ahmedin Lekpek
JEL: G21, G32
Ključne reči: islam, bankarstvo, kreditni rizik, Bazelski standardi, neperformansni zajmovi, faktori kreditnog rizika
doi: 10.5937/bankarstvo1801032L
SCINDEX

Rezime: Tokom viševekovne prakse konvencionalnog bankarstva, razvijene su brojne tehnike i instrumenti za ublažavanje kreditnog rizika i proces njihove evolucije, zbog stalnih promena u bankarskom poslovanju, i dalje traje. Islamske banke, pak, još uvek nisu uspele da razviju autentične, šerijatski prihvatljive tehnike za upravljanje kreditnim rizikom u obimu dovoljnom da zadovolji njihove potrebe. Stoga, one su često primorane da koriste konvencionalne tehnike, čija je dosledna primena u islamskom bankarstvu, usled šerijatske neusklađenosti pojedinih tehnika ili načina na koji se one u konvencionalnom bankarstvu implementiraju, dosta ograničena. U ovom radu, analiziraćemo konvencionalne tehnike upravljanja i ublažavanja kreditnog rizika i njihovu primenjivost u islamskom bankarstvu, praksu upravljanja kreditnim rizikom u islamskim bankama, ostvarene rezultate i faktore koji utiču na pojavu i intenzitet kreditnog rizika u islamskom bankarstvu.

Vrh strane
Vrh strane