SAVREMENA ULOGA I ZNAČAJ PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA U SEKTORU BANKARSTVA

Pregledni naučni članak
Autor: Slađana Sredojević
JEL: I21, J24
Ključne reči: kontinuirani profesionalni razvoj, doživotno učenje, profesionalne kvalifikacije, standardi, sektor finansijskih usluga, obrazovanje, nacionalni okvir kvalifikacija
doi: 10.5937/bankarstvo1801082S
SCINDEX

Rezime: Obrazovanje i obuka u sektoru finansijskih usluga, a naročito bankarstva, usmerena je na poboljšanje nivoa kompetencija zaposlenih kao ključnog činioca strategije savremenih banaka koja sve više teži da se putem ulaganja u ljudski kapital adekvatno nosi sa predvidivim i iznenadnim izazovima budućeg poslovanja. Nedavna svetska ekonomska kriza otkrila je u tom smislu potrebu za fleksibilnošću, prilagodljivošću stečenog znanja, prekvalifikacijama zaposlenih, promptnom i punom primenom novostečenih znanja i veština. Usled svega toga, razvija se i potreba za uspostavljanjem direktne i žive veze između procesa rada sa jedne i procesa sticanja novih znanja i profesionalnih kvalifikacija, sa druge strane. Kako bi profesionalne kvalifikacije bile upotrebljive i harmonizovane, važno je definisati postojeće kompetencije kod zaposlenih u sektoru bankarstva kao i uraditi njihovu sertifikaciju. Ovaj rad ima za cilj da ukaže na značaj sistemskog razvoja kvalifikacija i kontinuiranog profesionalnog razvoja zaposlenih u bankama u domaćim i međunarodnim okvirima, kao i na važnost postojanja merljivosti i uporedivosti stečenih kvalifikacija putem primene Nacionalnog odnosno Evropskog okvira kvalifikacija.

Vrh strane
Vrh strane