MAKROEKONOMSKI EFEKTI MONETARNE TRANSMISIJE U SRBIJI: SVAR PRISTUP

Originalni naučni rad
Autor: Nemanja Lojanica
JEL: E32, E52
Ključne reči: monetarna politika, kanali transmisije, Republika Srbija, SVAR
doi: 10.5937/bankarstvo1801014L
SCINDEX

Rezime: Ocenjivanje delovanja transmisionog mehanizma monetarne politike predstavlja jedno od esencijalnih makroekonomskih pitanja. Osnovni cilj ovog rada je da se odgovarajućom teorijsko-metodološkom i empirijskom analizom preispitaju efekti monetarne politike na ukupnu ekonomsku aktivnost i cene u privredi Republike Srbije. Makroekonometrijsko modeliranje je realizovano primenom nerekurzivnog SVAR modela, a kao pogodan vremenski okvir odabran je period 2007 M01-2015 M12. Sprovedenim istraživanjem je ustanovljeno da od monetarnih šokova veoma značajan uticaj na kretanje i fluktuacije u outputu ima novčana masa, kao i da devizni kurs predstavlja najznačajniji kanal monetarne transmisije u Srbiji. Nosioci ekonomske politike treba da imaju u vidu ograničeno dejstvo deviznog kursa u dugom roku. Takođe, monetarne vlasti posebnu pažnju treba da obrate na kanal kamatne stope, kao osnovni instrument monetarne politike, koji ima mali uticaj zbog visokog stepena evroizovanosti nacionalne ekonomije.

Vrh strane
Vrh strane