KOMPLAJANS FUNKCIJA - STATUS I PERSPEKTIVA

Stručni članak
Autor: Miloš Tanjević
JEL: D83, G21, M14
Ključne reči: komplajans, etika, organizacija, metodologija, kultura
doi: 10.5937/bankarstvo1801118T
SCINDEX

Rezime: Nedostatak precizne regulative i smernica uslovio je različita shvatanja nadležnosti, metodologije i organizacije komplajans funkcije, kako na strani regulatora tako i na strani subjekata na tržištu. S tim u vezi, u radu se ukazuje na raznorodnost pristupa ovoj funkciji, i potrebi za njegovim usmeravanjem i standardizacijom. Posebna pažnja posvećena je ulozi i značaju komplajans funkcije, ne samo za poslovne aktivnosti i reputaciju banaka, već i za celokupnu privredu i društvo u celini, uz zaključak da se raznorodnost pristupa u komplajans funkciji može sjediniti jedino u najdubljim principima mere, pravde i pravičnosti, odnosno kulture časnog poslovanja.

Vrh strane
Vrh strane