ALTERNATIVNE MERE I DEKOMPOZICIJA PERFORMANSI PORTFOLIJA I INVESTICIONIH FONDOVA

Originalni naučni rad
Autor: Miljan Leković
JEL: G11, G23
doi: 10.5937/bankarstvo1801052L
SCINDEX

Rezime: Pored u teoriji najčešće korišćenih i u praksi potpuno afirmisanih mera performansi portfolija: Šarpovog, Trejnorovog i Jensenovog ili alfa indeksa, u finansijskoj literaturi su se izdvojile i dve modifikovane verzije Šarpovog indeksa: informacioni racio i M2 mera performansi portfolija, jedna modifikovana verzija Trejnorovog indeksa: T2 mera performansi portfolija, modeli koji mere menadžersku sposobnost tajminga tržišta: Treynor-Mazuy i Henriksson-Merton model, i racio zasnovan na negativnom riziku i negativnoj devijaciji kao njegovoj meri: Sortinov racio. Cilј rada je da se investiciona javnost u Republici Srbiji bliže upozna sa osnovnim odlikama navedenih mera performansi portfolija, kao i da se razume važnost dekompozicije ostvarenih performansi portfolija investicionih fondova.

Vrh strane
Vrh strane