NOVAC KNEZA LAZARA (1371-1389)

Pregledni naučni članak
Autor: Svetlana Pantelić
Ključne reči: knez Lazar, kovanice, Novo Brdo, falsifikati, Kosovski boj, sultan Murat, kneginja Milica, Ljubostinja, sultan Bajazit

Rezime: Država kneza Lazara i pored čestih upada Turaka imala je stabilnu upravu i jaku privredu. Kuje se novac više vrsta u Novom Brdu sa natpisom "Knez Lazar". I nakon njegove smrti nastavljeno je kovanje novca sa njegovim imenom, ali i sa italijanskim natpisom, jer su dubrovački trgovci držali pod svojom finansijskom vlašću Novo Brdo. Za vreme vladavine kneza Lazara i posle njegove pogibije na Kosovskom polju 1389. javljaju se i brojni falsifikati koji se na pojedinim primerima teško prepoznaju, a u nekim lakše zbog svoje loše izrade.

Vrh strane
Vrh strane