FUND TRANSFER PRICING - SAVREMEN KONCEPT ZA UTVRDJIVANJE PROFITABILNOSTI POSLOVNIH SEKTORA BANKE

Originalni naučni rad
Autor: mr Aleksandra Biorac
Ključne reči: fund transfer pricing, FTP stopa, spred, svop kriva prinosa, kamatni rizik

Rezime: U bilansu uspeha banke, neto prihod od kamata čini 60% do 80% ukupno ostvarenog prihoda. Polazeći od te činjenice, narednim tekstom želi se približiti suština i način funkcionisanja nove računovodstvene tehnike koja omogućava veću analitičnost i raščlanjavanje neto prihoda od kamata po profitnim centrima. Fund transfer pricing predstavlja kvantitativno računovodstvenu tehniku namenjenu bankama za merenje i ocenu neto kamatne margine (spreda) kredita, depozita, poslovnih linija, klijenata, tržišnih segmenata ili učinka zaposlenih u profitnim centrima banke.

Vrh strane
Vrh strane