BANKARSKI RIZIK 24: BAZEL III - IZMENJENI KONCEPT KAPITALA (1)

Stručni članak
Autor: dr Vesna Matić
Ključne reči: kapital, rizikom ponderisana aktiva, banka

Rezime: Standardima o kapitalu sadržanim u Bazelskom dokumentu III, Bazelski komitet daje snažnije podsticaje bankarskim industrijama i nacionalnim supervizorima da preventivno rade na jačanju finansijske stabilnosti banaka. Promene u konceptu kapitala sadržane u Bazelu III u odnosu na Bazel II su kvalitativne i kvantitativne prirode, u smislu preciznije deninisane uloge i značaja pojedinih kategorija kapitala kada su u pitanju izloženosti rizicima i njihova funkcija zaštite od gubitaka (Common Equity Tier 1 Capital, Capital conservation buffer, Countercyclical buffer) i, saglasno tome, visine kapitalnih zahteva u odnosu na rizikom ponderisanu aktivu za ove kategorije kapitala.

Vrh strane
Vrh strane