ANALIZA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU

Stručni članak
Autor: Svetlana Negovan

Rezime: Donošenjem Zakona o platnom prometu (Sl. list SRJ br. 3/02 i 5/03 i Sl. glasnik RS br. 43/04, 62/06 i 111/09) bliže su regulisani prava i obaveze banke i klijenata u obavljanju poslova u platnom prometu, otvaranje i vođenje računa za obavljanje platnog prometa, korišćenje instrumenata platnog prometa (nalozi za plaćanje i naplatu), izvršavanje transakcija plaćanja (transferi zaduženja i odobrenja), odgovornost, naknada štete i povraćaj sredstava, kao i prinudna naplata sa računa klijenta. Takođe, donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu i koji je objavljen 9.5.2011. godine u Službenom glasniku RS broj 31.

Vrh strane
Vrh strane