PRAVNE PRETPOSTAVKE EFIKASNOG TRŽIŠTA DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI I ULOGA BANAKA - I DEO

Naš izbor
Autor: mr Tatjana Jovanić
Ključne reči: dužničke hartije od vrednosti, korporativne obveznice, municipalne obveznice, komercijalni zapisi, emisija, distribucija, finansijsko tržište, finansijski instrumenti

Rezime: Srbija ima bankocentrični finansijski sistem: korporativni sektor najviše se oslanja na kredite banaka radi finansiranja ne samo razvojnih projekata već i tekućeg poslovanja. Podsticanje finansiranja privrednih subjekata i lokalne samouprave emisijom dužničkih hartija nikako ne bi značilo smanjivanje uloge banaka već bi, naprotiv, vodilo diversifikaciji bankarskog poslovanja. Ako bi jačanje tržišta dužničkih hartija od vrednosti delimično i izazvalo smanjenje uloge kreditnih poslova komercijalnih banaka, sasvim sigurno bi podstaklo niz bankarskih uslužnih poslova i tako povoljno uticalo na razvoj investicionog bankarstva u Srbiji. Reč je o domaćoj praksi dobro poznatim bankarskim poslovima (npr. bankarske garancije), ali i nizu novih uloga banaka kao što su finansijsko savetovanje, pokroviteljstvo emisije, distribucija hartija od vrednosti i sl.

Vrh strane
Vrh strane