VREMENSKI DERIVATI - NOVI INSTRUMENT ZAŠTITE POSLOVANJA OD VREMENSKIH RIZIKA

Pregledni naučni članak
Autor: mr Mira Đorđević, Prof. dr Bojan Đorđević
JEL: G13, G15, M21
Ključne reči: vremenski derivati, vremenski rizik, upravljanje rizikom, vremenski indeksi, fjučersi, opcije hedžing
doi: 10.5937/bankarstvo1406156D
SCINDEX

Rezime: Kasnih 90-ih je razvijeno novo finansijsko tržište - tržište vremenskih derivata, tako da su menadžeri rizika mogli da se zaštite od izloženosti vremenskom riziku. Nakon usporenog starta, vremenski derivati su počeli rapidno da rastu. Menadžeri rizika više nisu mogli da loše finansijske rezultate pravdaju vremenskim neprilikama. Vremenski rizik je, uz pomoć hedžinga, mogao biti eliminisan. Ovaj rad će ukatko objasniti šta su vremenski derivati i istaći neke od motiva za njihovu upotrebu. Takođe ćemo baciti pogled na istoriju tržišta vremenskih derivata, kako se ono razvijalo poslednjih godina i ko su trenutni i potencijalni igrači na tom tržištu.

Vrh strane
Vrh strane