NESTANDARDNA MONETARNA POLITIKA ECB - MAKROEKONOMSKI EFEKTI I IZLAZNA STRATEGIJA

Originalni naučni rad
Autor: dr Dragan Momirović
JEL: E40, E50, E60
Ključne reči: finansijske tenzije, ECB, nestandardne politike, ekspanzija bilansa, VAR model, makroekonomski efekti, izlazna strategija
doi: 10.5937/bankarstvo1406058M
SCINDEX

Rezime: U prvim fazama globalne ekonomske i finansijske krize ECB je reagovala smanjenjem kamatnih stopa, na istorijski, najnižem nivou. Nakon kraha Leman i jačanja finansijskih tenzija u EU i kasnije državnog duga u evrozoni, ECB, je bila prinuđena da potegne za nestandardnom monetarnom politikom. Nestandardnom monetarnom politikom ECB je promenila strukturu i veličinu bilansa stanja i akcijama i preduzetim merama, u krizi koja još traje, teži da vodi politiku očekivane dugoročne kamatne stope. U radu se daje pregled primenjenih nestandardnih politika ECB i način na koji se monetarna politika prenosi na bankarski i realni sektor i efekti proširenog bilansa stanja na efekte pojedinih makro-ekonomskih varijabila. VAR model pokazuje da efekti ekspanzije bilansa ECB imaju povoljan uticaj na efekte makroekonomije, odnosno na dve varijabile, autput i cene kao i na privredni rast. Dugoročni efekti primene nestandardne monetarne politike su neizvesni i nose rizik vaskrsenja neželjenih finansijskih šokova. Način, da ECB izbegne neizvesnost ovih politika, u dugom roku, je da počne postepeno da „sužava nestandardnu politiku“, odnosno, stvori preduslove za izlaznu strategiju.

Vrh strane
Vrh strane