Časopis Bankarstvo broj 6-2013.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • UMETNOST PERSONALNOG BRENDIRANJA

  Originalni naučni rad
  Autor: Rože Klasens
  JEL: L63, L86, M31, O31
  Ključne reči: Brend, samodovoljnost, buka, udruženja, logoi, boje, stil življenja, ličnost, saveti, učenje, disciplina, kodeks ponašanja, angažovanost, mentalitet publike, motivisanost, slušanje, savršenstvo

  Više
 • BANKARSTVO U SEVEROZAPADNOJ EVROPI

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Žarko Lazarević
  JEL: G21, N23, N24
  Ključne reči: bankarstvo, bankarski sistem, razvoj, severozapadna Evropa, Francuska, Nemačka, Holandija, Belgija, Luksemburg, Švajcarska

  Više
 • DETERMINANTE I TEŽINA IMPLIKACIJA KREDITNOG REJTINGA SUVERENA

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Nataša Kožul
  JEL: F34, G34
  Ključne reči: agencija za kreditni rejting, sekjuritizacija, rejting kreditnih derivata, suvereni, korporacije

  Više
 • ZAKONODAVNI OKVIRI RADA SRPSKIH AKCIONARSKIH BANAKA DRUGE POLOVINE XIX I PRVE POLOVINE XX VEKA

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Vesna Aleksić
  JEL: G21, N23, N24
  Ključne reči: banka, akcionarsko društvo, zakoni, bankokratija, Kraljevina Srbija/Jugoslavija

  Više
 • PONAŠANJE TROŠKOVA PRI PRIMENI OBIMA AKTIVNOSTI I MOGUĆNOST PRIMENE U RAČUNOVODSTVU

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Živan Nikolić, Prof. dr Predrag Marjanović
  JEL: M41, D24
  Ključne reči: ukupni troškovi, fiksni troškovi, varijabilni troškovi, mešoviti troškovi i relevantni raspon obima aktivnosti

  Više
 • TVORAC SAVREMENE PORTFOLIO TEORIJE

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: B31, G11
  Ključne reči: Heri M. Markovic, Merton H. Miler i Vilijam F. Šarpe, Nobelova nagrada, Čikago, ekonomija, portfolio teorija, pozitivna portfolio teorija, normativna portfolio teorija, stopa prinosa, hartije od vrednosti, finansijsko tržište, efikasna granica, efikasan set, selekcija portfolija

  Više
 • KREDITNI DERIVATI CDS,TRS,CSO,CLN I CDO

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Jana Spasojević
  JEL: D53, G23, G32
  Ključne reči: kreditni derivati, svopovi kreditnih neizvršenja, svopovi ukupnog prinosa, opcije na kreditni spred, kreditne note, kolateralizovane dužničke obaveze

  Više
 • FLAVIJE JOVIAN (363-364)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: B11, E42, N23
  Ključne reči: Flavije Jovijan, Singidunum, Julijan, Dadastan, Persija, car Šapur II, Konstantinopolj, hrišćanstvo, paganstvo, kovanice, Varonijan, garda, Tigar, Galerije

  Više
 • DR MILAN STOJADINOVIĆ (1888 - 1961) - PRAGMATIČNI POLITIČAR I FINANSIJSKI VIRTUOZ

  Pregledni naučni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  JEL: E52, G18, N24

  Više
 • 85 GОDINА ЕKОNОMSKIH I MОNЕTАRNIH ISTRАŽIVАNJА U NАRОDNОЈ BАNCI SRBIЈE

  Pregledni naučni članak
  Autor: dr Milan Šojić
  JEL: N14, N24, E52
  Ključne reči: Narodna banjka Srbije, ekonomija, istraživanje, Direktorat, guverner, podaci, informacije, analize, izveštaji, bilans, odeljenje, statistika

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 38: UPRAVLJANJE IZLOŽENOŠĆU - ALATI (3)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  JEL: D81, G11, G13, G21
  Ključne reči: izloženost rizicima, ključni indikatori rizika (KIR)

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
 • DEKLARACIJA LIDERA G20, SANKT PETERBURG - 5-6. SEPTEMBAR 2013. GODINE

  Dodatak

  Više
Vrh strane
Vrh strane