BANKARSKI RIZIK 48: UBLAŽAVANJE IZLOŽENOSTI - PRISTUPI I PRIZNATI INSTRUMENTI (9)

Stručni članak
Autor: dr Vesna Matić
JEL: G18, G32
Ključne reči: ublažavanje izloženosti, operativni rizik, podobni instrument, osiguranje
doi: 10.5937/bankarstvo1504156M
SCINDEX

Rezime: Razvoj funkcije upravljanja rizicma u bankama, kao i alata kojima se banka služi u tom procesu, imao je snažnu podršku i oslonac u međunarodnim standardima koji su ne samo preporučili pristupe za kalkulaciju ekonomskog kapitala, već su dali i kvalitativno novi tretman instrumentima za ublažavanje izloženosti rizicima (Bazelski Sporazum II). Lepeza podobnih instrumenata za ublažavanje izloženosti u okviru preporučenih pristupa za njihov tretman, postaje bitan element kalkulacije ekonomskog kapitala, kako u odnosu na pojedine vrste rizika, tako i u odnosu na agregatnu izloženost.

Vrh strane
Vrh strane