Časopis Bankarstvo broj 4-2013.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • MEĐUNARODNE VALUTE OD TETRADRAHME DO EVRA - TREĆI DEO: AMERIČKI DOLAR I POJAVA EVRA

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Biljana Stojanović
  JEL: B26, E58, F33, P51
  Ključne reči: svetski novac, međunarodna valuta, dolar, evro, monetarna stabilnost, internacionalizacija valute, fiskalna ravnoteža, centralizacija, privredni rast

  Više
 • MINIMALNI STANDARDI UPRAVLJANJA INFORMACIONIM SISTEMOM FINANSIJSKE INSTITUCIJE

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Vladan Pantović, PMP, Stanislav Petrović, Radmila Ristić
  JEL: G21, M15
  Ključne reči: informacione tehnologije, informacioni sistem, rizik informacionog sistema, upravljanje informacionim sistemom, standardi, regulativa

  Više
 • ZNAČAJ PLANIRANJA STRATEGIJE KRIZNIH KOMUNIKACIJA ZA FINANSIJSKE INSTITUCIJE

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Vladimir Marinković
  JEL: G21, M14, M15
  Ključne reči: krizni PR, krizna komunikacija, finansijske institucije, planiranje krize, krizni plan, strategija komunikacije, reputacija banaka

  Više
 • ULOGA I ZNAČAJ KVALITETNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

  Originalni naučni rad
  Autor: Miljan Leković, Slavica Arsenović
  JEL: D82, G14, M41, M48
  Ključne reči: finansijsko izveštavanje, kvalitetni finansijski izveštaji, relevantne i verodostojne finansijske informacije, informaciona asimetrija

  Više
 • KREIRANJE NOVE FINANSIJSKE ARHITEKTURE EVROPSKE UNIJE U CILJU PREVAZILAŽENJA KRIZE

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Srđan Kondić, mr Perica Rajčević
  JEL: E58, E61, F42, G28

  Više
 • POKRETAČ NOVE INSTITUCIONALNE EKONOMIJE

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: B31, C78, K00, Q53
  Ključne reči: Ronald H. Kouz, transakcioni troškovi, svojinska prava, institucionalna struktura, ekonomija, pravo, preduzeće, teorema, resursi, tržište, ekologija, zagađivač, makroekonomija, porez

  Više
 • NEHIPOTEKARNI STRUKTURNI FINANSIJSKI INSTRUMENTI NA SAVREMENIM FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Nikola Stakić
  JEL: D14, G21, G24
  Ključne reči: hartije od vrednosti, sekjuritizacija, finansijska tržišta

  Više
 • FLAVIJE VALERIJE KONSTANTIN (306-337)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: B11, E42, N23
  Ključne reči: Rimska imperija, Nais, konkubinat, Helena, Konstancije Hlor, tetrarhija, Dioklecijan, Maksimijan, cezar, Galerije, Konstancije, Nikomedija, verska tolerancija, Milanski edikt, kovanice

  Više
 • JAPANSKE PRIVREDNE GRUPACIJE KEIRETSU - UZROK USPEHA ILI PROPASTI VELIKIH BANAKA

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Jelena Srbinovski, mr Ranka Mitrović
  JEL: G32, L14, L22
  Ključne reči: horizontalni kerecu, vertikalni kerecu, banka, kriza, japanske kompanije, privreda

  Više
 • KOMINIKE SA SASTANKA MINISTARA FINANSIJA I GUVERNERA CENTRALNIH BANAKA U VAŠINGTONU, 18-19. APRILA 2013. GODINE

  Prevod
  Autor: G20

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 36 - UPRAVLJANJE IZLOŽENOŠĆU - ALATI (1)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  JEL: C87, G21, L2
  Ključne reči: izloženost rizicima, interne/eksterne baze podataka

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane