TRGOVINSKI REPOZITORIJUM - NOVA INFRASTRUKTURA TRŽIŠTA OTC DERIVATA

Pregledni naučni članak
Autor: Dragoslav Vuković
Ključne reči: finansijska kriza, OTC derivati, sistemski rizik, transparentnost, tržišna infrastruktura, trgovinski repozitorijum

SCINDEX

Rezime: Kao bitan uzrok finansijske krize koja je počela 2007. godine identifikovana je slabost dosadašnjeg finansijskog sistema u pogledu tolerisanja netransparentnosti tržišta OTC finansijskih derivata na kome su se do neslućenih obima stvarale pozicije i gomilali sistemski rizici. Nedostatak trasparentnosti sprečavala je regulatore da blagovremeno preduzimaju adekvatne mere na kontrolisanju gomilanja sistemskih rizika. U ovom radu dajemo osvrt na stvaranje novog segmenta infrastrukture finansijskih tržišta kao odgovor regulatora na nedostatke finansijskog tržišta, sa fokusom na trgovinski repozitorijum kao deo tog novog segmenta tržišne infrastrukture.

Vrh strane
Vrh strane