BANKARSKI RIZIK 30: BAZEL III - MEĐUNARODNI OKVIR ZA MERENJE IZLOŽENOSTI RIZIKU LIKVIDNOSTI (3)

Stručni članak
Autor: dr Vesna Matić
Ključne reči: likvidnost, monitoring, rizik, ročna neusaglašenost

SCINDEX

Rezime: Svetska finansijska kriza podsetila je da se politika veće profitabilnosti, kao izvora kapitalizacije i bolje kapitalne adekvatnosti banke, mora voditi na način da ne ugrozi likvidnost. Bazelski Komitet reagovao je na ovakav razvoj događaja i 2008. godine objavio Principe supervizije i dobrog upravljanja rizikom likvidnosti.

Vrh strane
Vrh strane