TRIPLE E - PRIMER EVROPSKE AKREDITACIJE KVALITETA KVALIFIKACIJA U BANKARSTVU

Pregledni naučni članak
Autor: Slađana Sredojević
JEL: I21, J24, J50, O15
Ključne reči: kvalifikacija, sektor finansijskih usluga, kompetencije, obuka, obrazovanje, akreditacije, bankarski sektor
doi: 10.5937/bankarstvo1703112S
SCINDEX

Rezime: Kako bi profesionalne kvalifikacije na najbolji način iskazale svoju svrhu i upotrebljivost, na korist pojedinca i banke, veoma je važno da svaka od njih poseduje određeni standard kvaliteta. Standard je zapravo pokazatelj da je kvalifikacija na vrlo određen i kvalitetan način dizajnirana, sprovedena i ocenjena. Rad se bavi analizom aktuelnih standarda profesionalnih kvalifikacija uspostavljenih u bankarskom sektoru kroz primer Triple E standarda koji je razvila Evropska bankarska trening mreža uz podršku Evropske komisije, i koji se poziva na tri postojeća instrumenta celoživotnog učenja u EU. Putem ova tri okvira na koje se pozivaju sve Triple E kvalifikacije, standard će doprineti većoj transparentnosti u sistemima obrazovanja zemalja Evropske unije, čime će se povećati kvalitet i međunarodna mobilnost pojedinaca, kao i obnoviti poverenje u ljude i organizaciju sektora.

Vrh strane
Vrh strane