MEĐUZAVISNOST TRADICIONALNOG BANKARSTVA I BANKARSTVA U SENCI EU

Originalni naučni rad
Autor: Svetlana Popović, Irena Janković, Velimir Lukić
JEL: G21, G23, G32
Ključne reči: bankarski sistem u senci, tradicionalno bankarstvo, međuzavisnost, sistematski rizik, izloženost, finansijska intermedijacija
doi: 10.5937/bankarstvo1703014P
SCINDEX

Rezime: Finansijska kriza koja je izbila u SAD-u se brzo raširila na evropske zemlje, izazivajući snažnu bankarsku krizu i krizu javnog duga. Time je razotkriven značaj kratkoročnog finansiranja za tradicionalne banke, koje je uvećalo njihovu izloženost uslovima na međubankarskom tržištu. Finansijske inovacije, a posebno proces sekjuritizacije, vodile su rastućem značaju različitih institucija koje pripadaju bankarskom sistemu u senci - koje obavljaju kreditnu, likvidnosnu i ročnu transformaciju, bez pristupa likvidnosti centralne banke ili nekom drugom obliku garantovane likvidnosti. Evropske banke su preuzele aktivnu ulogu u američkom procesu sekjuritizacije, ali su takođe sekjuritizovale i proizvode sa evropskog tržišta. Autori su koristili raspoložive statističke podatke Evropske centralne banke o bankarstvu u senci, i prema užoj i prema široj definiciji, kako bi analizirali različite mere međuzavisnosti između bankarstva u senci i tradicionalnog bankarskog sistema. Analiza pokazuje da neregulisane finansijske institucije predstavlaju izvor ozbiljnih sistematskih rizika, ne samo zbog veličine, već i zbog jake mreže međuzavisnosti sa regulisanim bankarskim sektorom.

Vrh strane
Vrh strane