IZMENE U POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA U ŠVAJCARSKOJ USLED PORESKIH REFORMI EU

Originalni naučni rad
Autor: Putica Maja
JEL: H25, H71
Ključne reči: Švajcarska, porez na dobit preduzeća, poreske reforme, Evropska unija, izmene u porezu na dobit preduzeća, CTR III
doi: 10.5937/bankarstvo1703074P
SCINDEX

Rezime: Poreske reforme na dobit preduzeća su neminovna pojava u 21. veku kada je nepravična poreska konkurencija između zemalja uzela maha. Iako nije članica Evropske unije, Švajcarska je zahvaćena ovim merama, obzirom da je jedna od vodećih ekonomija u svetu koja najviše profitira od preferncijalnih poreskih režima. Za potrebe ovog istraživanja analizirane su aktuelne izmene poreskog tretmana dobiti preduzeća na sva tri nivoa vlasti u Švajcarskoj koje se dešavaju usled poreske reforme preduzeća. Rad ukazuje na osnovne karakteristike sistema oporezivanja dobiti u Švajcarskoj u cilju razumevanja promena koje slede i razloge opravdanosti tih promena sa aspekta Evropske unije i organizacije OECD. Shodno tome se predlaže nekoliko ključnih mera koje bi mogle da doprinesu implementaciji reformi - da kantoni prihvate međunarodna pravila ili da snize poreske stope na dobit preduzeća na nivo međunarodne konkurentnosti. Nivelisanje kantonalnih poreskih stopa je u toku, tako da se u narednom periodu očekuju glasanja na referendumu u cilju definisanja daljih koraka u prihvatanju poreskih pravila. U slučaju da poreska reforma III bude neuspešna, nove reforme će biti neizbežne.

Vrh strane
Vrh strane