IMPLEMENTACIJA IFRS 9 U BANKAMA I MAKROEKONOMSKI SCENARIJI - NEKI METODOLOŠKI ASPEKTI

Originalni naučni rad
Autor: Milan Brković
JEL: F42, G21, M41
Ključne reči: IFRS 9, makroekonomski scenario, očekivani kreditni gubitak
doi: 10.5937/bankarstvo1703036B
SCINDEX

Rezime: Međunarodni standard finansijskog izveštavanja 9 (International Financial Reporting Standard 9 - IFRS) predstavlja još jednu u nizu inicijativa na globalnom nivou preduzetu u cilju saniranja posledica globalne svetske ekonomske i finansijske krize kao i prevencije budućih negativnih dešavanja do kojih može da dovede neadekvatno priznavanje i iskazivanje kreditnih gubitaka banaka. IFRS 9 predstavlja i važan zaokret u pogledu na tradicionalno računovodstvo obzirom da se umesto koncepta nastalih kreditnih gubitaka uvodi koncept očekivanih kreditnih gubitaka. Ovaj zadatak tradicionalno i konzervativno računovodstvo ne može da ispuni bez uključivanja makroekonomskih modela procene odnosno makroekonomskih scenarija. Ovaj rad ima za cilj da ukaže ne neke specifične metodološke osnove u makroekonomskim analizama i prognozama kao inpute u računovodstvenom obuhvatanju i prikazivanju očekivanih kreditnih gubitaka.

Vrh strane
Vrh strane