DETERMINANTE TRŽIŠNIH CENA AKCIJA NA TRŽIŠTU KAPITALA BOSNE I HERCEGOVINE

Originalni naučni rad
Autor: Almir Alihodžić
JEL: G10, G12, G14
Ključne reči: volatilnost tržišta, rubno tržište, zatvarajuća cena, promet
doi: 10.5937/bankarstvo1703052A
SCINDEX

Rezime: Tržišta akcija su efikasna ako cene u bilo kojem momentu reflektuju sve javno dostupne informacije. Cene akcija bi trebalo da se prilagode u momentima kada investitori pokušavaju da iskoriste nove informacije koje nisu bile predmetom računovodstvenog evidentiranja. Osnovni cilj ovog rada je da se utvrdi da li zaista finansijski izveštaji odabrane skupine preduzeća koja kotiraju na Sarajevskoj i Banjalučkoj berzi predstavljaju dobru baznu osnovu i odraz tržišnih cena ili naprosto služe kao zakonska obaveza i zahtev regulatornih agencija. U radu će biti sprovedena regresiona analiza zavisne i nezavisnih varijabli za period od 2011. do 2015. godine. Kao zavisna varijabla će biti tretirana zatvarajuća cena trgovanja na berzama, dok će se kao nezavisne varijable koristiti sledeće: odnos tržišne cene i zarade (PE racio), zarada po akciji (EPS), neto dobit nakon oporezivanja (ND), ostvareni profit na akcijski kapital (ROE), odnos tržišne i knjigovodstvene vrednosti (PB), i ukupan promet na berzama (PR).

Vrh strane
Vrh strane