Časopis Bankarstvo broj 3-2017.

Radovi

 • MEĐUZAVISNOST TRADICIONALNOG BANKARSTVA I BANKARSTVA U SENCI EU

  Originalni naučni rad
  Autor: Svetlana Popović, Irena Janković, Velimir Lukić
  JEL: G21, G23, G32
  Ključne reči: bankarski sistem u senci, tradicionalno bankarstvo, međuzavisnost, sistematski rizik, izloženost, finansijska intermedijacija
  doi: 10.5937/bankarstvo1703014P

  Više
 • IMPLEMENTACIJA IFRS 9 U BANKAMA I MAKROEKONOMSKI SCENARIJI - NEKI METODOLOŠKI ASPEKTI

  Originalni naučni rad
  Autor: Milan Brković
  JEL: F42, G21, M41
  Ključne reči: IFRS 9, makroekonomski scenario, očekivani kreditni gubitak
  doi: 10.5937/bankarstvo1703036B

  Više
 • DETERMINANTE TRŽIŠNIH CENA AKCIJA NA TRŽIŠTU KAPITALA BOSNE I HERCEGOVINE

  Originalni naučni rad
  Autor: Almir Alihodžić
  JEL: G10, G12, G14
  Ključne reči: volatilnost tržišta, rubno tržište, zatvarajuća cena, promet
  doi: 10.5937/bankarstvo1703052A

  Više
 • IZMENE U POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA U ŠVAJCARSKOJ USLED PORESKIH REFORMI EU

  Originalni naučni rad
  Autor: Putica Maja
  JEL: H25, H71
  Ključne reči: Švajcarska, porez na dobit preduzeća, poreske reforme, Evropska unija, izmene u porezu na dobit preduzeća, CTR III
  doi: 10.5937/bankarstvo1703074P

  Više
 • FINANSIRANJE DEFICITA TEKUĆEG RAČUNA ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE

  Pregledni naučni članak
  Autor: Radovan Kovačević
  JEL: F21, F24, F32, F34, F39
  Ključne reči: Tekući račun, spoljni dug, jugoistočna Evropa, strane direktne investicije, trgovinska otvorenost, doznake, investicije, izvoz, trgovinski bilans
  doi: 10.5937/bankarstvo1703096K

  Više
 • TRIPLE E - PRIMER EVROPSKE AKREDITACIJE KVALITETA KVALIFIKACIJA U BANKARSTVU

  Pregledni naučni članak
  Autor: Slađana Sredojević
  JEL: I21, J24, J50, O15
  Ključne reči: kvalifikacija, sektor finansijskih usluga, kompetencije, obuka, obrazovanje, akreditacije, bankarski sektor
  doi: 10.5937/bankarstvo1703112S

  Više
 • DINARSKO-KRUNSKE NOVČANICE

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: E42, N14
  Ključne reči: dinarsko - krunske novčanice, ½ dinara, 2 krune, 1 dinar, 4 krune, 5 dinara, 20 kruna, 10 dinara, 40 kruna, 20 dinara, 80 kruna, 100 dinara, 400 kruna, 1000 dinara, 4000 kruna, Narodna banka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, opticaj, žigosanje, markiranje
  doi: 10.5937/bankarstvo1703130P

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 55: IRRBB - RIZIK KAMATNE STOPE U BANKARSKOJ KNJIZI

  Stručni članak
  Autor: Vesna Matić
  JEL: F38, G32
  Ključne reči: rizik kamatne stope, bankarska knjiga, standardizovani okvir, ekonomska vrednost kapitala
  doi: 10.5937/bankarstvo1703142M

  Više
 • FINANSIJE ZA NORMALNE LJUDE: KAKO SE INVESTITORI I TRŽIŠTA PONAŠAJU

  Prikaz knjige
  Autor: Ana Odorović

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane