Časopis Bankarstvo broj 3-2016.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • UTICAJ STRANIH INVESTITORA NA SRPSKO TRŽIŠTE AKCIJA

  Originalni naučni rad
  Autor: Rade Rakočević
  JEL: G01, G11
  Ključne reči: strani investitori, akcije, Beogradska berza, globalna finansijska kriza
  doi: 10.5937/bankarstvo1603014R

  Više
 • BOOTSTRAP MODEL ISTORIJSKE SIMULACIJE VREDNOSTI PRI RIZIKU

  Originalni naučni rad
  Autor: Nikola Radivojević, Željko Dević, Almir Muhović
  JEL: C22, C52, C53, G24
  Ključne reči: Vrednost pri riziku, istorijska simulacija, bootstrap metod, tržišni rizik
  doi: 10.5937/bankarstvo1603036R

  Više
 • RAČUNOVODSTVENI TRETMAN VALUTNE OPCIJE

  Originalni naučni rad
  Autor: Danica Prošić
  JEL: G23, M16
  Ključne reči: devizni kurs, fer vrednost, hedžing, MRS 39, računovodstvo zaštite, valutne opcije, valutni rizik
  doi: 10.5937/bankarstvo1603050P

  Više
 • FINANSIJSKI BENCHMARKING U BANKARSTVU

  Originalni naučni rad
  Autor: Milan Lazarević
  JEL: D53, G21
  Ključne reči: finansijski benčmarking, finansijska analiza banaka, racio analiza u bankarstvu, analiza performansi, bankarsko tržište Srbije, klasterizacija
  doi: 10.5937/bankarstvo1603074L

  Više
 • RАSTUĆA ULOGA BANAKA U REALIZACIJI PROJEKATA ЕNЕRGЕTSKЕ ЕFIKАSNОSTI U REPUBLICI SRBIJI

  Originalni naučni rad
  Autor: Slađana Sredojević
  JEL: G21, G28, O38
  Ključne reči: energetska efikasnost, energetski menadžment, banke, finansiranje, javno-privatno partnerstvo, investiranje
  doi: 10.5937/bankarstvo1603114S

  Više
 • UTICAJ DRŽAVINE NA PRAVNU VALJANOST HIPOTEKE ZASNOVANE NA OBJEKTU U IZGRADNJI - SA PRIMERIMA IZ PRAKSE

  Originalni naučni rad
  Autor: Tanja Vicković
  JEL: K11, P14
  Ključne reči: stvarno pravo, hipoteka; državina; nepokretnost; zabeležba; svojina; ništavost
  doi: 10.5937/bankarstvo1603136V

  Više
 • U OČEKIVANJU NOV(OG)IH NOBELOVACA IZ EKONOMIJE

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: A11, B30
  Ključne reči: Nobelova nagrada, fizika, hemija, medicina, književnost, nagrada za mir, ekonomska nauka, Švedska banka, Univerzitet u Čikagu, Prinston univerzitet, Berkli univerzitet, Elinor Ostrom, Leonid Hurvic
  doi: 10.5937/bankarstvo1603160P

  Više
 • RATNI SREBRNJACI

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: E42, N24, N44
  Ključne reči: srebrni novac, 1 dinar, 2 dinara, 50 para, 1915. godina, kralj Petar I Karađorđević, Pariska kovnica, prva emisija, druga emisija, graver Schwartz, Narodna banka.
  doi: 10.5937/bankarstvo1603166P

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 51: INSOL INTERNATIONAL (RIZIK SOLVENTNOSTI)

  Stručni članak
  Autor: Vesna Matić
  JEL: G31, M16
  Ključne reči: INSOL International, INSOL Europe, INSOL Srbija, rizik solventnosti, restrukturiranje
  doi: 10.5937/bankarstvo1603176M

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane