REGULISANJE INVESTICIONIH FONDOVA: SRBIJA VS EU

Originalni naučni rad
Autor: mr Dijana Montiljo-Mihajlović
JEL: K22, G18, G22, G28
Ključne reči: UCITS, AIFM, ESMA, ESRB, investicioni fond, otvoreni fond, zatvoreni fond, privatni fond, investicione jedinice, kapitalni zahtevi, neto vrednost imovine otvorenog fonda, revizija finansijskih izveštaja fonda, zaduživanje fondova, spajanje i pripajanje fondova
doi: 10.5937/bankarstvo1403082M
SCINDEX

Rezime: Zakon o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS”, br: 46/06, 51/09 i 31/11) reguliše oblast poslovanja investicionih fondova koji posluju u Srbiji. Kako se naša zemlјa nalazi u procesu pristupanju EU, te nam predstoji obaveza postepenog preuzimanja rešenja EU i usklađivanja regulative sa relevantnim direktivama EU, analiziraćemo prostor za izmene Zakona, radi dalјeg usklađivanja domaće regulative vezane za investicione fondove, a u cilјu podsticanja razvoja domaće industrije fondova.

Vrh strane
Vrh strane