FINANSIRANJE LANCA SNABDEVANJA

Originalni naučni rad
Autor: mr Petar Kasavica
JEL: D22, G21, L23, O31
Ključne reči: finansiranje lanca snabdevanja, strukturirano finansiranje trgovine, faktoring, obrnuti faktoring
doi: 10.5937/bankarstvo1403096K
SCINDEX

Rezime: Koncept finansiranja lanca snabdevanja (supply chain finance) predstavlja odgovor na globalnu nelikvidnost, intenziviranu svetskom ekonomskom krizom i globalizaciju poslovnih i finansijskih tokova. Rastuća nelikvidnost urušava kreditne rejtinge privrednih subjekata smanjujući potencijale ostvarivanja projektovanih ciljeva (profitabilnost i kvalitet portfolija). Kako bi to prevazišle banke uvode proizvode koji su fleksibilni zahtevima specifičnih transakcija. Predmetni proizvodi prenose fokus sa kreditnog rejtinga i rizika klijenta na kreditni rejting i rizik poslovnog partnera (kupca) donoseći benefite svim učesnicima transakcije („win-win-win“). Takođe, aktivnosti su usmerene ka analizi transakcije, tj. izolaciji i zaštiti novčanog toka kao izvora otplate finansijskog instrumenta. S druge strane sve više su zastupljene transakcije bazirane na riziku poslovne banke klijentovog poslovnog partnera ili pak riziku instrumenta obezbeđenja (zalihe). Fokus je upravo na finansiranju adekvatnih faza lanca snabdevanja, jer je dokazano da je upravljanje odnosom sa poslovnim partnerom ključno za efikasno upravljanje sopstvenim poslovanjem. Na tenzijama koje postoje u odnosima između partnera (sve duži rokovi plaćanja), nastaje koncept finansiranja lanca snabdevanja. Odluke banaka su bazirane na celokupnom lancu snabdevanja (široka informaciona osnova) pomerajući fokus sa proizvoda (zastupljeno pre krize) na potrebu klijenta. Na taj način odluke postaju sveobuhvatnije, brže, i preciznije, a portfolio manje rizičan. Preko individualnog portfolija banaka i tržište nacionalnih ekonomija postaje sigurnije i likvidnije. U pitanju su veoma profitabilne transakcije jer transferom rizika omogućavaju finansiranje preduzeća kojima klasično kreditiranje u najvećem broju slučajeva nije dostupno.

Vrh strane
Vrh strane