BANKARSKI RIZIK 41: UBLAŽAVANJE IZLOŽENOSTI - PRISTUPI I PRIZNATI INSTRUMENTI (2)

Stručni članak
Autor: dr Vesna Matić
JEL: G15, G21, G32
Ključne reči: ublažavanje izloženosti, jednostavni pristup, složeni pristup, kreditni rizik, podobni instrumenti, Standardizovani pristup, finansijski kolaterali, herkat
doi: 10.5937/bankarstvo1403180M
SCINDEX

Rezime: Razvoj funkcije upravljanja rizicma u bankama, kao i alata kojima se banka služi u tom procesu, imao je snažnu podršku i oslonac u međunarodnim standardima koji su ne samo preporučili pristupe za kalkulaciju ekonomskog kapitala, već su dali i kvalitativno novi tretman instrumentima za ublažavanje izloženosti rizicima (Bazelski Sporazum II). Lepeza podobnih instrumenata za ublažavanje izloženosti u okviru preporučenih pristupa za njihov tretman, postaje bitan element kalkulacije ekonomskog kapitala, kako u odnosu na pojedine vrste rizika, tako i u odnosu na agregatnu izloženost.

Vrh strane
Vrh strane