DOMAĆE TRŽIŠTE KAPITALA I MIFID

Pregledni naučni članak
Autor: mr Dijana Montiljo-Mihajlović
JEL: E44, G18, G20, G24, N24

SCINDEX

Rezime: Zakon o tršištu kapitala koji je počeo da se primenjuje krajem 2011. godine u velikoj je meri usklađen sa Direktivom EU o finansijskim tržištima (MIFID). Tako je sama definicija investicionog društva i investicionih usluga preuzeta iz navedene direktive, a pored toga izvršeno je i usklađivanje sa osnovnim načelima ove direktive u pogledu opštih uslova za obavlјanje delatnosti, kapitalnih zahteva za investiciona društva, obaveza investicionih društava za zaštitu klijenata, sprečavanje sukoba interesa i prijem i izvršenje naloga klijenata.

Vrh strane
Vrh strane