Časopis Bankarstvo broj 2-2015.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • KNEŽEVINA SRBIJA NA PUTU KA EVROPSKIM MONETARNIM STANDARDIMA

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Dragana Gnjatović
  JEL: N23, E42
  Ključne reči: nacionalni novac, kovnički standardi Francuske, Latinska novčana unija, Kneževina Srbija
  doi: 10.5937/bankarstvo1502012G

  Više
 • DETERMINANTE MEĐUBANKARSKE PREKONOĆNE STOPE

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Nataša Kožul
  JEL: 21, E43, E58
  Ključne reči: međubankarsko tržište, prekonoćna stopa, rezerve, obavezna rezerva, LIBOR, EURIBOR, EONIA, SONIA, OIS
  doi: 10.5937/bankarstvo1502034K

  Više
 • MEDJUSOBNA USLOVLJENOST PERFORMANSI BANKARSKOG I REALNOG SEKTORA REPUBLIKE SRBIJE

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Almir Alihodžić
  JEL: GO1, G21 O10, O16
  Ključne reči: bankarski sektor, ekonomski razvoj, regresiona analiza
  doi: 10.5937/bankarstvo1502046A

  Više
 • EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

  Originalni naučni rad
  Autor: Radovan Kastratović
  JEL: F33, O19
  Ključne reči: Evropska banka za obnovu i razvoj, finansiranje, tranzicija, međunarodna finansijska institucija, razvojna banka
  doi: 10.5937/bankarstvo1502074K

  Više
 • NOBELOVA NAGRADA ZA 2013. GODINU - JUDŽIN F. FAMA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: B31, G14, P34
  Ključne reči: Nobelova nagrada, 2013. godina, ekonomija, Judžin Fama, Lars Peter Hansen, Robert Šiler, monetarista, Univerzitet Čikago, neokenzijanac, Jejl univerzitet, Švedska kraljevska akademija, akcija, berza, investicioni fondovi, korporacija, dividende, obveznice, kapital
  doi: 10.5937/bankarstvo1502094P

  Više
 • NEKONVENCIONALNE METODE MERENJA KAMATNOG RIZIKA

  Originalni naučni rad
  Autor: Mladen Trpčevski
  JEL: G11, G21
  Ključne reči: Fisher-Weil-ovo trajanje, kvazimodifikovano trajanje, M-apsolutno, M-kvadrat, trajanje ključnih kamatnih stopa
  doi: 10.5937/bankarstvo1502104T

  Više
 • SREBRNI NOVAC OD 1 I 2 DINARA IZ 1897. GODINE

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: E42, N23
  Ključne reči: srebrni novac, 1897. godina, kralj Aleksandar Obrenović, 1 dinar, 2 dinara, Carska kovnica u Beču, Narodna banka, Ministarstvo finansija
  doi: 10.5937/bankarstvo1502118P

  Više
 • TVRDA KORA ILI GORKA KOŠTICA - ZAGONETKA DEFINISANJA FINANSIJSKE STABILNOSTI

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Jelena Drvendžija
  JEL: E52, E58, G28
  Ključne reči: finansijska stabilnost, finansijski sistem, definicija, makroprudencijalna politika, sistemski rizik, finansijska infrastruktura, finansijska neravnoteža, finansijski šokovi, centralna banka
  doi: 10.5937/bankarstvo1502124D

  Više
 • KOMINIKE SA SASTANKA MINISTARA FINANSIJA I GUVERNERA CENTRALNIH BANAKA G20 - 9-10. FEBRUARA 2015. GODINE, ISTANBUL

  Prevod
  Autor: G20

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 46: UBLAŽAVANJE IZLOŽENOSTI - PRISTUPI I PRIZNATI INSTRUMENTI (7)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  JEL: G18, G32
  Ključne reči: ublažavanje izloženosti, kreditni rizik, Pristup bazirani na internim rejtinzima (Internal Ratings Based Approach - IRB Approach), podobni instrumenti, garancije, derivati
  doi: 10.5937/bankarstvo1502150M

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane