SUŠTINA I AKTUELNOST MANDEL-FLEMINGOVOG MODELA

Originalni naučni rad
Autor: Gordana Jevđović
JEL: A20, D5, E50, F41
Ključne reči: Mandel-Flemingov model, fiskalna politika, monetarna politika, unutrašnja ravnoteža, spoljna ravnoteža, režimi deviznog kursa, mobilnost kapitala

SCINDEX

Rezime: Dominantna preokupacija i opsesivna tema kreatora ekonomske politike je potraga za takvim modalitetima ekonomskog ponašanja koji će omogućiti da se simultano ostvare dva velika cilja svake otvorene ekonomije - unutrašnja i spoljna ravnoteža. Mehanizam za postizanje ove dve ravnoteže kao i implikacije po ekonomsku politiku elegantno su obuhvaćeni Mandel-Flemingovim modelom. Cilj ovog rada je da predstavi Mandel-Flemingov model sa svim pripadajućim specifičnostima, ukaže na njegov donekle kontroverzan razvoj kao i na suštinu i aktuelnost zaključaka koji iz njega proizilaze.

Vrh strane
Vrh strane