MENADŽMENT OBRTNIH SREDSTAVA KAO FAKTOR FINANSIJSKE STABILNOSTI MSP

Originalni naučni rad
Autor: Prof. dr Živan Nikolić, mr Ivan Raonić
JEL: G31, G32, L25
Ključne reči: mala i srednja preduzeća, neto obrtna sredstva, koeficijent obrta, broj dana vezivanja

SCINDEX

Rezime: U ovom radu daje se prikaz menadžmenta obrtnim sredstvima, uvažavajući sve specifičnosti organizacije malih i srednjih preduzeća, kako kapitalne, tako i kadrovske. Pored toga, biće reči o izračunavanju optimalnog nivoa obrtnih sredstava za nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti, kao i o osnovnim pokazateljima koji ukazuju na eventualnu promenu u nivou obrtnog kapitala. Cilj ovog rada je da prikaže osnovne indikatore koji ukazuju da je došlo do disbalansa u kvantumu obrtnih sredstava.

Vrh strane
Vrh strane