MEĐUNARODNE VALUTE - PRVI DEO: SAVREMENI PROBLEMI I ANTIČKA ISKUSTVA

Originalni naučni rad
Autor: Prof. dr Biljana Stojanović
JEL: B11, F31, P51
Ključne reči: svetski novac, međunarodna valuta, međunarodni monetarni sistem, monetarna stabilnost, internacionalizacija valute, tetradrahma, denarius, kovani novac, fiskalni deficit

SCINDEX

Rezime: U savremenim uslovima ne postoji jedinstveni svetski novac. U antičkom periodu su plemeniti metali bili svetski novac a njihov kovani oblik su bile razne monetarne jedinice koje su mogle postati međunarodne valute, kao što je to bio slučaj sa grčkom tetradrahmom i rimskim denariusom. Antičko iskustvo daje nekoliko pouka o neophodnim preduslovima koje jedna valuta mora da ispuni da bi bila prihvaćena kao međunarodna valuta. Prvo, valuta mora da održava stabilnost vrednosti u relativno dužem periodu. Drugo, osnovni faktori stabilnosti valute su: rast privrede, spoljno-ekonomska i fiskalna ravnoteža. Treće, centralizovana organizacija upravljanja novcem je važan uslov stabilnosti valute. Četvrto, politička filozofija upravljanja državom je od fundamentalnog značaja za stabilnost valute jer ona utiče na model upravljanja privredom, te samim tim i na način održavanja fiskalne ravnoteže i privrednog rasta.

Vrh strane
Vrh strane