BANKARSKI RIZIK 34 - BAZEL III - MEĐUNARODNI OKVIR ZA MERENJE IZLOŽENOSTI RIZIKU LIKVIDNOSTI (7)

Stručni članak
Autor: dr Vesna Matić
JEL: G21, G28, G32
Ključne reči: likvidnost, monitoring, rizik, indikatori za rano upozorenje na rizik likvidnosti

SCINDEX

Rezime: Svetska finansijska kriza podsetila je da se politika veće profitabilnosti, kao izvora kapitalizacije i bolje kapitalne adekvatnosti banke, mora voditi na način da ne ugrozi likvidnost. Bazelski Komitet reagovao je na ovakav razvoj događaja i 2008. godine objavio Principe supervizije i dobrog upravljanja rizikom likvidnosti.

Vrh strane
Vrh strane