Časopis Bankarstvo broj 2-2013.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • RAZVOJNI PUTEVI BANKARSTVA U VELIKOJ BRITANIJI I IRSKOJ

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Žarko Lazarević
  JEL: G21, N23, N24
  Ključne reči: istorija bankarstva, banke, istorijski razvoj, Velika Britanija, Engleska, Škotska, Irska

  Više
 • MEĐUNARODNE VALUTE - PRVI DEO: SAVREMENI PROBLEMI I ANTIČKA ISKUSTVA

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Biljana Stojanović
  JEL: B11, F31, P51
  Ključne reči: svetski novac, međunarodna valuta, međunarodni monetarni sistem, monetarna stabilnost, internacionalizacija valute, tetradrahma, denarius, kovani novac, fiskalni deficit

  Više
 • MENADŽMENT OBRTNIH SREDSTAVA KAO FAKTOR FINANSIJSKE STABILNOSTI MSP

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Živan Nikolić, mr Ivan Raonić
  JEL: G31, G32, L25
  Ključne reči: mala i srednja preduzeća, neto obrtna sredstva, koeficijent obrta, broj dana vezivanja

  Više
 • SUŠTINA I AKTUELNOST MANDEL-FLEMINGOVOG MODELA

  Originalni naučni rad
  Autor: Gordana Jevđović
  JEL: A20, D5, E50, F41
  Ključne reči: Mandel-Flemingov model, fiskalna politika, monetarna politika, unutrašnja ravnoteža, spoljna ravnoteža, režimi deviznog kursa, mobilnost kapitala

  Više
 • VELIKAN EKONOMSKE MISLI 20. VEKA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: B31, B52, D70, O43
  Ključne reči: Daglas Nort, Nobelova nagrada, ekonomija, Kalifornija, univerzitet, Berkli, Vašingtonski univerzitet, Sent Luis, neoklasicizam, društvo, informacija, kreativnost, konkurencija

  Više
 • SEMANTIČKE TRANSFORMACIJE KAO IZVOR SLIKOVITOG JEZIKA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Mr Aleksandar Vuletić
  JEL: A12, G21, M21
  Ključne reči: engleski jezik, srpski jezik, bankarstvo, semantičke transformacije, slikovitost jezika struke, lingvistička analiza

  Više
 • MAKSIMIJAN DAJA GAJ VALERIJE GALERIJE MAKSIMIN (305-313)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: B11, E42, N23
  Ključne reči: Maksimin Daja, Šarkamen, avgust, cezar, Galerije, Sever, Konstantin Hlor, Licinije, Ergansko polje, kovani novac, folis

  Više
 • HEDŽING PRIMENOM FJUČERSA NA ROBNIM TRŽIŠTIMA - ZA I PROTIV

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Bojan Đorđević, mr Mira Đorđević
  JEL: G32, L21
  Ključne reči: hedžing, cenovni rizik, derivativi, fjučers, robna tržišta, investicije, menadžment strategija

  Više
 • EKONOMIKA BOKELJSKE MORNARICE

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Mirjana Blagojević
  JEL: N93, L91, O52
  Ključne reči: Kotor, Bokeljska mornarica, bratovština, statut, alegati, Bratovština Sv. Nikole mornara

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 34 - BAZEL III - MEĐUNARODNI OKVIR ZA MERENJE IZLOŽENOSTI RIZIKU LIKVIDNOSTI (7)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  JEL: G21, G28, G32
  Ključne reči: likvidnost, monitoring, rizik, indikatori za rano upozorenje na rizik likvidnosti

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
 • IZDANJA JUGOSLOVENSKOG PREGLEDA U SARADNJI SA UBS

  Više
 • UPUTSTVO ZA AUTORE

  Više
Vrh strane
Vrh strane