DINAR I REŽIM DEVIZNOG KURSA

Originalni naučni rad
Autor: dr Dejan Jovović
Ključne reči: dinar i devizni kurs; fiksni i fleksibilni devizni kursevi; rukovođeno fleksibilni kurs; precenjeni dinar; projekcije kursa dinara; evroizacija

Rezime: U prvom delu rada razmotrene su prednosti i slabosti fleksibilnih i fiksnih deviznih kurseva. U drugom delu data je klasifikacija deviznih kurseva prema metodologiji MMF. U trećem delu prikazan je model tzv. puzajućeg kursa, kao prelaznog deviznog aranžmana za određeni period. U četvrtom delu analizirana je politika vođenja „rukovođeno fleksibilnog“, ali precenjenog kursa i negativne posledice koje je izazvao. U petom delu date su projekcije kretanja kursa dinara. U šestom delu razmotrena je „evroizacija“i zašto nije moguće uvođenje evra u Srbiji, kako neki zagovaraju. Na kraju, dati su zaključak i pregled korišćene literature.

Vrh strane
Vrh strane